Polityka prywatności

Strona główna/Polityka prywatności
Polityka prywatności2019-03-21T19:24:44+01:00

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora:

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;

5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT;

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

 

RODO

25.05.2018 wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające zapewnić jednolitość przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Administratorem danych osobowych członków wspólnoty mieszkaniowej, niezależnie od wielkości i sposobu sprawowania zarządu nieruchomością wspólną jest Wspólnota.

Na podstawie umowy o zarząd i administrację dane osobowe  zostają powierzone administratorowi/zarządcy w celu wykonania zawartej umowy zgodnie z Ustawą o własności lokali oraz innymi przepisami.

Zbieramy od Państwa dane osobowe  niezbędne do wykonania usługi  :

 • imię i nazwisko właściciela/i lokalu i jeżeli jest ustanowiony pełnomocnika
 • adres lokalu
 • adres korespondencyjny
 • numer kontaktowy
 • adres e-mail
 • PESEL

Dane te są nam niezbędne do:

 • Prawidłowego wykonania umowy dotyczącej zarządu i administracji nieruchomością wspólną
 • Wysyłania korespondencji z niezbędnymi dokumentami dotyczącymi Wspólnoty m.in.:
  • Rozliczenia mediów i współwłasności
  • Zawiadomień o zebraniu
  • Windykacji itp.
 • Wystawiania i przechowywania not księgowych
 • Odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi, prośby,
 • Wsparcia obsługi nieruchomości
 • Szybkiej interwencji i poinformowania Państwa o awarii w mieszkaniu lub na częściach wspólnych

Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują wcześniejszego ich usunięcia.

Nie przetwarzamy danych w celach marketingowych, nie wykorzystujemy ich do profilowania ani nie udostępniamy ich do państw trzecich.

Komu możemy przekazać Państwa dane ?

Przekażemy je odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli odpowiednią podstawę  prawną:

 • Organom państwowym ( np. policja, prokuratura, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych)
 • Partnerom działającym na zlecenie Wspólnoty zgodnie z zawartymi umowami  (24 godzinne pogotowie techniczne, firmy sprzątające) w celu interwencji na wypadek awarii, dostarczenia korespondencji.

Jakie mają Państwo prawa?

 • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawiania danych osobowych gdy są błędne, uległy zmianie lub są nie aktualne.
 • Prawo do „bycia zapomnianym” – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania
 • Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
 • Prawo do przenoszenia danych – przekazania danych do innego administratora, o ile będzie to technicznie możliwe.